De vegades no només cal dominar una llengua. També s’ha de poder demostrar.

Els títols oficials acrediten el nivell de l’idioma exigit: per accedir a les universitats o per a convalidar assignatures. A més estan reconeguts per les institucions, organismes i empreses que exigeixen el domini de la llengua com a condició per a contractar els seus empleats.

Anglès

Com a centre examinador que som, sabem que els exàmens de Cambridge English són acceptats per més de 13.500 universitats, empreses i governs de tot el món. Obtenir les seves titulacions por ajudar-te a enriquir el teu Currículum Vitae, accedir a una educació superior, millorar les teves oportunitats laborals i gràcies al seu reconeixement internacional, augmentar les opcions tant d’estudi com de treball a l’estranger.


 • YLE Starters

   

 • YLE Movers

  A1

   

 • YLE Flyers

  A2

   
 •  
 •  
 •  
 •  

 • KET

  A2


 • PET

  B1


 • FCE

  B2


 • CAE

  C1


 • CPE

  C2

Francès

Els exàmens Delf (Diplôme d’Études en Langue Française) i Dalf (Diplôme Approfondi de Langue Française) estan implantats en 156 països i són diplomes oficials en llengua francesa del Ministeri Francès d’educació. Corresponen als 6 nivells del Marc Europeo comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa i donen dret a un títol “Diplôme”, que té validesa il·limitada.


 • DELF A1

  A1


 • DELF A2

  A2


 • DELF B1

  B1


 • DELF B2

  B2


 • DALF C1

  C1


 • DALF C2

  C2

Alemany

Els certificats del Goethe Institut gaudeixen a tot el món de gran reconeixement i han estat adoptats per empresaris i institucions educatives de nombrosos països com a prova de qualificació. Es realitzen i s’avaluen de forma unificada a tot el món. Els treballs escrits i les parts orals dels exàmens són avaluats per dos examinadors per separat en el centre examinador corresponent sobre la base de criteris unificats.


 • Start Deutsch 1

  A1

   

 • Start Deutsch 2

  A2

   

 • Zertifikat Deutsch

  B1

   

 • Goethe-Zertifikat B2

  B2

   

 • Goethe-Zertifikat C1

  C1

   

 • Goethe-Zertifikat C2

  C2

   

Italià

Els certificats CELI estan oficialment reconeguts pel Ministeri d’Educació Italià i ho són també a nivell internacional per empreses privades, cambres de comerç i sistemes educatius públics i privats de tot el món. Constitueixen una acreditació suficient de coneixement d’italià per a qualsevol activitat professional o acadèmica al món per la qual es requereixi el nivell de coneixement corresponent.


 • CELI 1

  A2


 • CELI 2

  B1


 • CELI 3

  B2


 • CELI 4

  C1


 • CELI 5

  C2

Xinès

El HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) és un examen estandarditzat a nivell internacional. Des de 2010, l’examen HSK consta de 6 nivells de proves de comprensió oral i escrita i ofereix a més, 3 nivells d’examen d’expressió oral. Des de 1990, any en què va obtenir l’aprovació dels especialistes i es va donar a conèixer dins i fora de Xina, el HSK ha tingut una gran repercussió. L’increment de la seva fiabilitat científica, la seva importància i el seu prestigi s’ha traduït en un augment constant dels examinats.


 • HSK I

  A1


 • HSK II

  A2


 • HSK III

  B1


 • HSK IV

  B2


 • HSK V

  C1


 • HSK VI

  C2